Základní vexilologické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů

  1. Poměr šířky k délce listu1 vlajky obce musí být stejný jako u státní vlajky, tedy 2 : 3.
  2. Vlajka obce by měla být jednoduchá, výrazná, nezaměnitelná a odpovídající principu vlání.
  3. Nová vlajka nesmí být zaměnitelná s již existujícími vlajkami obcí České republiky, státními vlajkami a obecně známými regionálními vlajkami samosprávných celků existujících států.
  4. Rub a líc vlajkového listu musí být totožný.
  5. Barvy nově vzniklé vlajky musí vycházet z barev znaku obce, mohou se omezit na základní, za které se považují především barvy štítu nebo jeho polí a barvy hlavních figur. Za základní barvy se nepovažují barvy zbroje zvířat (např. drápy), střech budov apod. Výjimečně lze akceptovat i vlajku odlišných barev od znaku obce za předpokladu, má-li tato vlajka vztah k historii obce nebo byla-li věrohodně v minulosti užívána a obec si to přeje.
  6. Není možné schválit vlajku, na které je položen štít obecního (městského) znaku.
  7. Na vlajce mohou být použity jen figury ze znaku či jejich deriváty. Figury, nevyskytující se ve znaku není možné použít. Na vlajku není nutné přenést všechny figury ze znaku. Obecné figury ze znaku je vhodné zjednodušit do vexilologických figur (pruh, klín, krokev, kříž, apod.). Nelze používat libovolné geometrické plochy. Ztvárnění vexilologických figur by mělo mít vztah ke znaku (např. zkřížené figury ve znaku, mohou být na vlajce zjednodušeny do podoby kříže, radlice do podoby klínu či krokve. Je-li ve znaku vrch (kopec), vlnité břevno apod., je vhodné je nahradit na vlajce klínem, pruhem či polem.).
  8. Tzv. heraldickou vlajku (převod obsahu štítu na list vlajky) je možné vytvořit jen v případě jednoduchého a výrazného znaku. Při tvorbě vlajky je nutné brát v úvahu, že zatímco znak je koncipován na výšku, vlajka je koncipována na délku, čemuž je třeba přizpůsobit rozložení, případně velikost figur - měly by být adekvátní velikosti pole, pruhu nebo celého listu vlajky. Figury lidí, nestvůr, zvířat, ryb a ptáků by měly být otočeny hlavou k žerďovému okraji listu vlajky.
  9. Na vlajku obce nepatří texty, realistická vyobrazení a vše, co snižuje vzájemnou rozeznatelnost vlajek.
  10. Vlajkový list musí být jednoznačně slovně popsatelný vexilologickou terminologií tak, aby mohl být zhotoven bez grafické předlohy.

V Praze dne 20. 12. 2018


1Pojmem list se označuje celá plocha (pole) vlajky či praporu. Je obdobou štítu u znaků. Vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka, prapor se navléká na žerď.