Základní heraldické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů

 1. Nový znak nesmí být stejný jako již existující znak obce v České republice a nesmí být totožný s již existujícím státním znakem nebo znakem vyššího samosprávného celku. Tato zásada neplatí v případě obcí, které již takové znaky historicky užívají (např. s figurou českého lva). Není-li k tomu zvláštní důvod, neschvalují se návrhy znaků obcí, které obsahují plnou figuru z velkého státního znaku České republiky (český lev, moravská orlice, slezská orlice).
 2. Navrhované znaky musí splňovat základní heraldická pravidla (tj. neklást barvu na barvu, kov na kov, kožešinu na kožešinu, nesmí být zobrazen prostorově). V žádném případě se nepřipouštějí odstíny barev nebo stínování. Znak má být co nejjednodušší a měl by obsahovat co nejmenší počet obecných figur. Obecné figury musí vyplňovat celý štít, případně pole. Součástí znaku nemohou být firemní loga, ochranné známky, obchodní značky atd.
 3. U nově udělovaných znaků obcí se nepřipouští vedlejší součásti znaků (tzv. honosné kusy: štítonoši, hradební a jiné koruny, stuhy s hesly či názvy obcí atd.).
  (Pro informaci: Uveřejnit znaky v Registru komunálních symbolů s výše uvedenými vedlejšími součástmi znaku je možné jen na výslovné přání obce v případě, že byly uděleny prostřednictvím panovnického majestátu (ministerského dekretu), nebo pokud města doloží jejich kontinuální užívání.)
 4. Znaky obcí, jejichž základem je čtvrcený štít vyhrazený pro znaky vyšších samosprávných celků, mohou být schváleny jen ve výjimečných případech.
 5. Nelze vkládat do štítu (pole) celé další štíty či dokonce celé erby tvořené štítem, přilbou a přikryvadly.
 6. Jako obsah znaku obce se nepřipouštějí realistická vyobrazení konkrétních staveb či přírodních útvarů. Takové figury musí být heraldicky stylizovány.
 7. Ve znaku může být použito nepozměněného erbu žijícího šlechtického rodu či existující právnické osoby (církevních řádů, biskupství a arcibiskupství apod.) jen dají-li k tomuto výslovný písemný souhlas. Symboly je možné schválit jen v případě, že rody (právnické osoby) měly v minulosti zásadní vztah k obci.
 8. Používala-li obec v minulosti svoji pečeť s obrazovým znamením, měl by z ní návrh znaku vycházet, nemusí ale dodržet její přesnou podobu a obsahovat všechny figury z pečetního pole. Za pečeť obce se nepovažují případy, kdy se jako pečeť (razítko) používal český znak (lev).
 9. Ve znaku obce se nepoužívají texty či samostatná písmena. Znak s nimi může být schválen jen ve zcela výjimečných případech, je-li použití odůvodnitelné mimořádnými okolnostmi (historické užívání, byť nepotvrzené panovnickou listinou). V žádném případě nelze schválit použití zkratky jména obce.
 10. Vyobrazení světců či reálných postav se schvaluje jen ve zcela výjimečných případech, kdy použití figury vychází z historické pečeti nebo dříve užívaného neoficiálního znaku. Přednost se dává zastoupení postavy světce jeho atributem. Volba světce a jeho atributu nemůže být samoúčelná, ale musí vycházet z historie obce a nejlépe odpovídat zasvěcení místního kostela nebo kaple.
 11. Znak musí být jednoznačně slově popsatelný heraldickou terminologií, tak, aby mohl být zhotoven bez grafické předlohy.

V Praze dne 20. 12. 2018